Vogue Leaders

Madeleine Albright patronkou zahájení Vogue Leaders

Madeleine Albright se stala patronkou Vogue Leaders, jehož smyslem je sdílet příběhy úspěšných leaders napříč generacemi, obory i žánry, kteří souzní s hodnotami Vogue, mezi nimiž jsou také diverzita, rovnoprávnost a respekt k jednotlivcům. Bývalá ministryně zahraničních věcí USA se dodnes aktivně zasazuje v oblasti rovných příležitostí a Vogue Leaders uvítala jako projekt, který podpoří vyšší míru zapojení žen do vedení v soukromém i veřejném sektoru.
Foto: Getty Images

Our time is now

„The coronavirus pandemic has reminded us of the need for leadership that is not only strong, but also empathetic. It has not at all surprised me that many of the countries that have dealt most effectively with the virus are strong democracies led by women. That’s because women’s voices raise issues that others overlook, devote energy to projects that others ignore, reach out to constituencies that others neglect, and help societies to move forward together. Women’s empowerment leads to governments that are more resilient because they are more representative, responsive, and accountable and better able to reach across ethnic, racial and religious lines.
The debate is over about the role of women in democracy, but the struggle is not. I welcome the launch of the Vogue Leaders because the Czech Republic and the Slovak Republic, and also their neighbors will profit greatly from the full participation of women in leadership positions across the public and private sectors. Our time is now.“

Nastal čas konat

Foto: Alexander Bel
„Koronavirová pandemie nám všem připomněla, že potřebujeme leadership nejen silný, ale také empatický. Vůbec mě nepřekvapilo, že mnoho zemí, které se s virem vypořádávají nejlépe, jsou silné demokracie vedené ženami. Je to proto, že právě ženy poukazují na problémy, které ostatní přehlížejí, věnují energii projektům, které ostatní ignorují, zaměřují pozornost na oblasti, které ostatní zanedbávají, a pomáhají celému společenství posouvat se vpřed. Posílení postavení žen ve společnosti vede k vládám, které jsou odolnější, protože jsou reprezentativnější, vstřícnější a zodpovědnější a mnohem lépe překračují etnická, rasová nebo náboženská omezení.
O úloze žen v demokracii už nevedeme diskuze, ale boj pokračuje. Vítám zahájení projektu Vogue Leaders, protože Česká a Slovenská republika a také jejich sousedé budou z podpory vyšší účasti žen na vedoucích pozicích ve veřejném i soukromém sektoru jen těžit. Nastal čas konat.“
Madeleine Albright se v roce 1997 stala první ministryní zahraničí Spojených států amerických, předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN. Kromě řady úspěchů na poli mezinárodní politiky povýšila jedinečným způsobem brože z módního doplňku na nástroj diplomacie. V roce 2012 byla Barackem Obamou oceněna Prezidentskou medailí svobody. 
S Českou i Slovenskou republikou pojí Madeleine Albright jak její české kořeny, narodila se v roce 1937 na pražském Smíchově, tak dlouholeté přátelství s Václavem Havlem. Po ukončení aktivní politické kariéry nadále podporuje projekty, jejichž cílem je vyšší účast žen ve vedení v soukromém i veřejném sektoru, a věnuje se otázkám ženských práv. 
Madeleine Albright se v říjnu minulého roku zúčastnila Dialogů Václava Havla o lidských právech: Práva žen v čase krize pořádaných Knihovnou Václava Havla ve spolupráci s organizací Forum 2000. Společnou debatu s Karolinou Wigurou, polskou socioložkou, a Svjatlanou Cichanouskou, vůdkyní běloruské demokratické opozice, moderoval Michael Žantovský a její úplný záznam najdete na stránkách Havel Channel.