Obchodní podmínky předplatného

Slovenská verze obchodních podmínek níže
Doménu www.vogue.cz vlastní společnost V24 Media s.r.o., Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2. Příjemcem plateb a tím, kdo ručí za reklamace, je společnost SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 Horní Počernice.
Obchodní podmínky předplatného u SEND Předplatné s.r.o., IČ 610 61 409, se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 43044 ( dále SEND Předplatné)
Vybrané předplatné je dle smluvních podmínek distribuce mezi SEND Předplatné a příslušným vydavatelem převáděno na účet vydavatele. Vydavatel okamžikem odeslání předplatného na jeho účet přebírá případný závazek vrácení předplatného vůči předplatitelům.
Předplatné se sjednává na dobu určitou. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím emailové adresy send@send.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla 225 985 225 nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána. V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka společnosti SEND Předplatné vůči předplatiteli.
V případě objednávky předplatného na SIPO je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň dvou měsíců, jinak bude předplatné v systému SIPO zúčtováno. V takovém případě je možné předplatné vrátit až po jeho převedení ze strany České pošty na účet SEND Předplatné.
Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí být oznámeno společnosti SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem adresu send@send.cz, dopisem na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 , telefonicky na číslo 225 985 225. Pro odstoupení předplatitel může (ale nemusí) také využít  tento formulář. Přijetí tohoto formuláře společnost SEND Předplatné předplatiteli bez zbytečného odkladu potvrdí. Odstoupení musí být odesláno před uplynutím výše uvedené 14ti denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě vrátí společnost SEND Předplatné předplatiteli všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání ( kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku předplatitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností SEND Předplatné). Při odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě nevzniknou předplatiteli žádné další náklady. Pokud předplatitel již obdržel objednané tituly, zašle jej společnosti SEND Předplatné do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. Předplatné je předplatiteli vráceno poté, co SEND Předplatné obdrží vrácené tituly nebo poté, co předplatitel prokáže, že tituly společnosti SEND Předplatné odeslal, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady spojené s vrácením titulů nese předplatitel. Předplatitel odpovídá za snížení hodnoty vrácených titulů pouze v případě, že jejich hodnota byla snížena jinak, než v důsledku nakládání s tituly způsobem, který je nutný k obeznámení se s jejich povahou a vlastnostmi. Pokud předplatitel požádal, aby služba předplatného byla poskytována již během výše uvedené 14ti denní lhůty pro odstoupení, uhradí společnosti SEND Předplatné poměrnou část předplatného za již poskytnutou část služby, a nese náklady spojené s navrácením titulů.
I po uplynutí výše uvedené 14ti denní lhůty pro odstoupení je předplatitel oprávněný kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečtené (1) náklady na odeslání peněžní částky a (2) rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácená do 20 dní od podání žádosti předplatitelem.V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období. Bylo-li předplatné již odesláno na účet vydavatele, vrací jej předplatiteli ve všech případech ukončení smlouvy přímo vydavatel.
V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel, je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, společnost SEND Předplatné je oprávněna kontaktovat adresáta časopisu a nabídnout předplatné přímo jemu.
Bonusy k předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné, v případě časově omezených bonusů, voucherů či vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení platebního předpisu. Bonusy k předplatnému se rozesílají v závislosti na dodání od vydavatele, v případně časově neomezených bonusů hromadně do dvou měsíců od připsání úhrady předplatného.
Reklamace dodávek titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však
(1) u týdeníků maximálně na 4 vydání zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 3 čísla zpětně
(2) u čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně.
Reklamaci vad titulů ( chybějící stránky, špatný tisk apod.) je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení titulu předplatiteli. Reklamace se uplatňují u SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem adresu send@send.cz, dopisem na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na číslo 225 985 225.
V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné nebo pokud tak bude ze strany předplatitele požadováno, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.
Snahou společnosti SEND Předplatné je maximální spokojenost všech jejích zákazníků. Pokud i přes to vznikne spor, předplatitelé ho mohou řešit rovněž mimosoudně prostřednictvím ČOI na adrese https://adr.coi.cz/cs.

Obchodné podmienky predplatného 

Doménu www.vogue.cz vlastní spoločnosť V24 Media s r. o., Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2. Príjemcom platieb a tým, kto ručí za reklamácie, je spoločnosť SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 Horní Počernice. 
Obchodné podmienky predplatného spoločnosti SEND Předplatné s r. o., IČ 610 61 409, so sídlom Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka C 43044 (ďalej SEND Předplatné) 
Vybrané predplatné sa podľa zmluvných podmienok distribúcie medzi SEND Předplatné a príslušným vydavateľom prevádza na účet vydavateľa. Vydavateľ okamihom odoslania predplatného na jeho účet preberá prípadný záväzok vrátenia predplatného voči predplatiteľom. 
Predplatné sa zjednáva na dobu určitú. Predplatitelia automaticky dostávajú ponuku na predĺženie predplatného na ďalšie obdobie v dĺžke podľa poslednej prevedenej úhrady predplatného. Predplatiteľom, ktorí ukončia svoje predplatné prostredníctvom e-mailovej adresy send@send.cz alebo prostredníctvom telefónneho čísla 225 985 225, nebude zasielaná žiadna ponuka na predĺženie predplatného. V prípade, že predplatiteľ nebude reflektovať na ponuku predĺženia predplatného ani svoje predplatné neukončí, neuhradené tituly dostávať nebude a nevznikne tak ani žiadna pohľadávka spoločnosti SEND Předplatné voči predplatiteľovi. 
V prípade objednávky predplatného na SIPO treba na ukončenie predplatného predplatné odhlásiť s predstihom aspoň dvoch mesiacov, inak bude predplatné v systéme SIPO zúčtované. V takom prípade je možné predplatné vrátiť až po jeho prevedení zo strany Českej pošty na účet SEND Předplatné. 
Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote. Predplatiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o predplatnom bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie musí predplatiteľ oznámiť spoločnosti SEND Předplatné písomne alebo telefonicky takto: e- mailom na adresu send@send.cz , listom na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na číslo 225 985 225. Na odstúpenie predplatiteľ môže (ale nemusí) využiť tento formulár. Prijatie tohto formulára spoločnosť SEND Předplatné predplatiteľovi bez zbytočného odkladu potvrdí. Odstúpenie musí byť odoslané pred uplynutím hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v hore uvedenej dvojtýždňovej lehote vráti spoločnosť SEND Předplatné predplatiteľovi všetky platby, ktoré od neho dostala, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku predplatiteľom zvoleného spôsobu dodania iného než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný spoločnosťou SEND Předplatné). Pri odstúpení od zmluvy v hore uvedenej dvojtýždňovej lehote nevzniknú predplatiteľovi žiadne ďalšie náklady. Ak už predplatiteľ dostal objednané tituly, zašle ich spoločnosti SEND Předplatné do dvoch týždňov odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. Predplatné sa predplatiteľovi vráti po tom, ako SEND Předplatné dostane vrátené tituly alebo po tom, čo predplatiteľ preukáže, že tituly spoločnosti SEND Předplatné odoslal, podľa toho, čo nastane skôr. Priame náklady spojené s vrátením titulov nesie predplatiteľ. Predplatiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vrátených titulov iba v prípade, že ich hodnota bola znížená inak, než v dôsledku narábania s titulmi spôsobom, ktorý je nutný na oboznámenie sa s ich povahou a vlastnosťami. Ak predplatiteľ požiadal, aby služba predplatného bola poskytovaná už počas hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty na odstúpenie, uhradí spoločnosti SEND Předplatné pomernú časť predplatného za už poskytnutú časť služby, a nesie náklady spojené s vrátením titulov. 
Aj po uplynutí hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty na odstúpenie má predplatiteľ právo kedykoľvek predčasne ukončiť svoje predplatné. V takom prípade je mu vrátená alikvotná časť nevyčerpaného predplatného, z ktorého sa odčítajú (1) náklady na odoslanie sumy peňazí a (2) rozdiel medzi cenou časopisu v predajnej sieti a cenou pre predplatiteľov za každý doručený časopis. Nevyčerpaná suma bude distribútorom vrátená do 20 dní od podania žiadosti predplatiteľom. V prípade, že predplatiteľ čerpal výhodu (bonus) vyplývajúci z ponuky predplatného, možno predplatné ukončiť len po vrátení nepoškodeného bonusu. V prípade, že bonus nie je možné vrátiť, predplatné dobehne do konca predplateného obdobia. Ak už bolo predplatné odoslané na účet vydavateľa, vracia ho predplatiteľovi vo všetkých prípadoch ukončenia zmluvy priamo vydavateľ. 
V prípade, že platca a odberateľ predplatného sa líšia, je predĺženie predplatného ponúknuté tomu, kto predplatné platil. V prípade, že tento predplatiteľ na ponuku predĺženia predplatného nereaguje, je spoločnosť SEND Předplatné oprávnená kontaktovať adresáta časopisu a ponúknuť predplatné priamo jemu. 
Bonusy k predplatnému sa odosielajú na základe pripísanej platby za predplatné, v prípade časovo obmedzených bonusov, voucherov či vstupeniek je potrebné uhradiť predplatné obratom po doručení platobného predpisu, aby boli včas dopravené adresátovi. Bonusy k predplatnému sa rozosielajú v závislosti od dodania vydavateľom, v prípade časovo neobmedzených bonusov hromadne do dvoch mesiacov od pripísania úhrady predplatného. 
Reklamácie dodávok titulov sa musia podávať okamžite po zistení nezrovnalostí, najneskôr však 
(1) pri týždenníkoch maximálne na 4 vydania spätne odo dňa, keď malo byť vykonané riadne dodanie posledného výtlačku, to znamená číslo, ktoré vyšlo ako posledné a 3 čísla spätne 
(2) u dvojtýždenníkov, mesačníkov a ostatných maximálne 2 výtlačky spätne odo dňa, keď malo byť vykonané riadne dodanie posledného výtlačku, to znamená číslo, ktoré vyšlo ako posledné a 1 číslo spätne. 
Reklamáciu chýb titulov (chýbajúce stránky, nekvalitná tlač a pod.) treba uplatniť bez zbytočného odkladu hneď potom, ako je možné ju pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od doručenia titulu predplatiteľovi. 
Reklamácie sa uplatňujú u SEND Předplatné písomne alebo telefonicky takto: e-mailom na adresu send@send.cz , listom na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na číslo 225 985 225. 
V prípade oprávnenej reklamácie má predplatiteľ nárok na nové doručenie riadne nedodaných výtlačkov. Ak nové doručenie nie je možné alebo ak to bude predplatiteľ požadovať, predĺži sa mu obdobie predplatenia úmerne k výške oprávnenej reklamácie. 
Snahou spoločnosti SEND Předplatné je maximálna spokojnosť všetkých jej zákazníkov. Ak i napriek tomu vznikne spor, predplatitelia ho môžu riešiť aj mimosúdne prostredníctvom ČOI na adrese https://adr.coi.cz/cs .