Advertorial

Dr. Ing. Stanislav Svoboda: Šťastné dítě se lépe učí

Před sedmnácti lety založil soukromou základní školu Cesta k úspěchu, kterou od té doby vede a dále rozvíjí. Ve vzdělávání a péči o talentované děti je to odborník na slovo vzatý.
Foto: Lukáš Dvořák
Uplynulý školní rok představoval pro řadu škol výzvu a impulz ke změnám a zavádění nových postupů. Jak jste na něj reagovali v Cestě k úspěchu?
Největší výzvu pro nás představovalo náhlé uzavření škol v březnu 2020, kdy jsme během pouhých několika dnů spustili plnohodnotnou výuku online prostřednictvím MS Teams včetně tělesné výchovy a každodenních lekcí angličtiny s rodilým mluvčím. Děti dokonce online nacvičily loutkové divadlo, prováděly pokusy v přírodovědném kurzu a cvičily na hudební nástroje se svými lektory. Dále jsme v rámci našeho intranetu zpřístupnili dětem řadu internetových výukových aplikací.
Jaké další novinky jste zavedli do výuky v letošním školním roce?
V letošním roce jsme rozšířili nabídku odpoledních kurzů v anglickém jazyce (Yoga & Art in English) a starším studentům a studentkám nabídli kurz programování v jazyce Python. Co se týče studia hry na hudební nástroje, letos přibyl saxofon a bicí a poprvé naši malí hudebníci a hudebnice spojí síly ve školním orchestru. Těším se na náš tradiční vánoční koncert, na kterém všichni předvedou, co se naučili, a na závěr si společně zazpíváme.
Jakým způsobem přispívají nové technologie k lepšímu školnímu vzdělávání?
Nové technologie především propojují. Propojí nás mezi sebou, propojují nás se stále se rozšiřujícími zdroji informací. Když naši školu navštívila paní Indira Feustel, zavolala v průběhu své přednášky na Mezinárodní vesmírnou stanici svému manželovi. A naši žáci měli fantastickou příležitost slyšet poselství amerického astronauta Andrewa Feustela přímo z oběžné dráhy! To jsou okamžiky, které nás nadchnou a inspirují!
Když se ohlédnete za uplynulými pěti lety, jaké nejsilnější trendy ve vzdělávání vnímáte?
V oblasti základního školství vnímám jako nejsilnější trend zájem rodičů o svobodnější a tvořivější vzdělávání. Prostě více radosti a méně drilu. Šťastné dítě se lépe učí, snadněji si pamatuje. S tím je spojený současný boom soukromých základních škol. Rodiče chtějí pro své děti jiné školy, než v jakých vyrůstali oni.
Jak rychle lze takové nové trendy zavádět do praxe a jak se to daří vám v Cestě k úspěchu?
Naše škola stála na počátku snahy o změnu v základním školství. V roce 2004, kdy byla škola Cesta k úspěchu založena, existoval silný odpor tehdejší politické reprezentace proti vzniku soukromých základních škol. Tehdejší sociálně-demokratická ministryně školství Petra Buzková označovala náš projekt první základní školy pro nadané děti za nezdravé elitářství. Byl to tříletý správní, soudní a mediální boj, než se nám podařilo školu zařadit do rejstříku škol. Jsem rád, že v současnosti i ve školství postupně roste konkurence a zvyšuje se pestrost vzdělávací nabídky.
Vaše škola se věnuje nadaným dětem. Jak pojem nadání chápete a jak ho u dětí rozeznáváte?
Nadání je dar: všeobecné intelektové schopnosti, schopnost podávat vysoké výkony v akademické oblasti, schopnosti vůdcovství, výtvarné schopnosti a zejména kreativní a produktivní myšlení. Naše škola úzce spolupracuje s Centrem rozvoje nadání Cesta k úspěchu, jehož vedoucí psycholog PhDr. Jiří Tyl má mnohaleté zkušenosti a širokou škálu nástrojů k identifikaci nadání již od raného věku.
V jakých ohledech vyžadují nadané děti ve škole zvláštní péči?
Nadané děti potřebují především individuální přístup. Možnost rozvíjet rychleji to, co jim jde nejlépe, a nebýt pod tlakem, že musejí být skvělé ve všem. Preferují si věci vyzkoušet, vyhledávat informace, kladou neustále mnoho otázek, na které musíme často společně hledat odpovědi v literatuře a encyklopediích. Nadané děti předškolního věku se často v běžných školkách nudí, proto jsme pro ně založili nultý ročník, o který je mezi rodiči velký zájem.
Na co přesně se ve výuce soustředíte s větším důrazem než jiné školy?
Vytváříme přátelské a tvořivé vzdělávací prostředí, kde se děti nebojí ptát, prezentovat, zkoušet i chybovat. Soustředíme se na individuální vzdělávací program každého dítěte podle jeho schopností a dovedností. Soustředíme se na rozvoj komunikačních dovedností a schopnost týmové spolupráce. Uplatňujeme přístup „learning by doing“.
V čem vidíte výhody mezinárodního charakteru školy?
Mezinárodní charakter školy umožňuje dětem poznávat a respektovat diverzitu, usnadňuje výuku a přirozené osvojení cizích jazyků s učiteli – rodilými mluvčími – i se spolužáky. Vyučujeme v češtině a angličtině, nabízíme výuku španělštiny a francouzštiny. Hlavní výhodu naší školy vidím v kombinaci rodinného prostředí, kde se všichni známe, s mezinárodním složením pedagogického týmu i komunity rodičů a dětí.
Jaké typy dalších aktivit dětem nabízíte a v jakém rozsahu?
V rámci dopolední výuky využívají děti naši venkovní učebnu, přírodovědnou zahradu, jezdí na odborné exkurze, pořádáme pro ně přednášky externích odborníků. Odpoledne tráví žáci a žákyně v bilingvní česko-anglické herně a/nebo se věnují mnoha volitelným kurzům vedeným zkušenými lektory: jazykovým (angličtina, španělština, francouzština), sportovním, odborným i uměleckým včetně intenzivní výuky hudby (hra na klavír, flétnu, kytaru, sólový zpěv, sborový zpěv a další).
Během své kariéry jste působil ve velkých mezinárodních společnostech. Co z toho, co jste tam zažil a naučil se, se dnes promítá do způsobu, jakým vedete Cestu k úspěchu?
Schopnost pracovat pod soustavným tlakem a řešit mnoho priorit zároveň. Když jsem pracoval v základním výzkumu, soustředil jsem se na jeden problém. V businessu jsem se naučil řešit mnoho projektů paralelně. To mi nyní pomáhá i při rozvoji naší školy.
Z jakého úspěchu svých bývalých žáků máte největší radost?
Můj syn David, kvůli kterému jsem školu před 17 lety zakládal, bude letos promovat na inženýra na Technické fakultě České zemědělské univerzity a ve škole Cesta k úspěchu pracuje jako asistent a lektor. Jeho bývalý spolužák David Tyl studuje politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluzakladatelem internetového pořadu Promluvme si, který se zaměřuje na rozhovory s politiky a snaží se přiblížit politiku mladé generaci. Další žačka, která spoluvytvářela profil naší školy v jejích začátcích, nyní studuje právo na prestižní anglické univerzitě. Mám radost, že naši absolventi jsou samostatní, úspěšní a schopní poradit si s výzvami života v 21. století.