Oznámení o zpracování osobních údajů třetích stran

Společnost V24 Media s.r.o. („V24 Media“ nebo „my“) se zavázala dodržovat nejvyšší standardy etického obchodního chování. Usilujeme o to, abychom se při plnění našich cílů chovali zodpovědně a v souladu se zákonem. Abychom toho dosáhli, zůstává podstatou našeho jednání zákonnost zpracování osobních údajů. 
Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, které vás, jakožto fyzickou osobu, identifikují nebo které by mohly být použity k vaší identifikaci. Toto oznámení o ochraně osobních údajů třetích stran (dále jen „Oznámení o zpracování“) vám poskytuje transparentní informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s naší podnikatelskou činností, což zahrnuje zasílání informací na základě vaší žádosti či vyřizování vašich dotazů položených prostřednictvím naší platformy. Dále toto oznámení o ochraně osobních údajů uvádí informace o tom, jak zpracování vašich osobních údajů probíhá, o využití a účelu našich činností zpracování. Také vás tímto informujeme o vašich právech, jakožto subjektu údajů, a o způsobu, jakým můžete tato svá práva uplatnit.
Doporučujeme vám se s tímto Oznámením o zpracování důkladně seznámit. V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 
1.   Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem vašich osobních údajů je společnost V24 Media s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 10, Praha 2, 120 00, IČ 06661394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 286529, která v souvislosti s výše uvedenými činnostmi zpracovává vaše osobní údaje jakožto správce údajů.
Kontaktní údaje správce, jsou k dispozici zde: www.vogue.cz/kontakty-a-informace-pro-inzerenty/.
2.   Účel, právní titul, rozsah a doba zpracování osobních údajů
Rozsah zpracování osobních údajů je omezen v závislosti na typu a kategorii osobních údajů a době zpracování, která je nezbytná pro stanovený účel. Zajišťujeme, aby vaše údaje byly uloženy a zpracovány co možná nejméně rušivým způsobem, a zavádíme potřebná opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim údajům. 
2.1. Účel zpracování. 
2.1.1. Odběr novinek. Pokud nám k tomu prostřednictvím naší platformy udělíte svůj souhlas, můžeme vám za účelem prezentace našich služeb a námi organizovaných akcí zasílat marketingová sdělení v podobě informačních emailů či pozvánek. 
2.1.2. Vyřizování dotazů. Prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nám také můžete zasílat různé dotazy týkající se naší činnosti spočívající zejména ve vydávání tiskovin v tištěné a elektronické formě. Vaše osobní údaje tak zpracováváme za účelem rychlé a efektivní reakce na vaše dotazy. Zajišťujeme, abychom sbírali a zpracovávali pouze takové vaše osobní údaje, které jsou pro naplnění tohoto účelu nezbytně nutné. 
2.2. Právní titul zpracování.
2.2.1. Souhlas. Zpracování vašich osobních údajů související s odběrem novinek o naší obchodní činnosti je založeno na souhlasu, který jste nám udělili odesláním formuláře na našich webových stránkách sloužícího k přihlášení se k odběru. V každém informačním emailu, který od nás obdržíte, vám bude umožněno se od tohoto odběru odhlásit. Svůj souhlas však budete moci kdykoli odvolat také dalšími způsoby, viz článek 5.6 tohoto Oznámení o zpracování.
2.2.2. Oprávněný zájem. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete ve formuláři za účelem zodpovězení vašeho dotazu, budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. 
2.2.3. Smlouva. V případě, že s vámi uzavřeme jakoukoli smlouvu, bude právním titulem pro zpracování vašich údajů také plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
2.3. Rozsah osobních údajů. Zpracováváme o vás pouze ty údaje, které nám poskytnete vyplněním daného internetového formuláře. V případě zaslání dotazu budeme zpracovávat pouze vaše jméno a emailovou adresu, případně další osobní údaje, které v textu dotazu dobrovolně uvedete. 
Budeme se snažit, aby novinky a další marketingová sdělení, které od nás obdržíte, pro vás byly co nejvíce relevantní a přínosné. Z toho důvodu o vás můžeme kromě jména a emailové adresy zpracovávat také další identifikační či kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako např. název vaší společnosti či vaši pracovní pozici. 
2.4. Doba zpracování. Osobní údaje získané na základě vámi uděleného souhlasu budeme zpracovávat po dobu uvedenou v souhlasu, přičemž tato doba zpravidla nepřesáhne období tří (3) let od okamžiku udělení souhlasu. V souvislosti s vyřízením vašeho dotazu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení vašeho dotazu. Tato doba nepřesáhne dobu jednoho (1) roku od odeslání vašeho dotazu.
3. Záruky zpracování údajů - jak vaše údaje chráníme?
Abychom zajistili, že vaše práva a svobody nebudou ohroženy a že budou dodrženy příslušné zákony a další předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, přijali jsme vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd. Také dbáme na pečlivý výběr našich dodavatelů, abychom zajistili dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů.
4. Příjemci - komu vaše údaje předáváme?
V závislosti na účelu zpracování a nutnosti plnění zákonných povinností můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit určitým kategoriím třetích osob. Tyto osoby jsou zpravidla v postavení zpracovatelů osobních údajů a jedná se zejména o:
  • naše přidružené společnosti, zejména: Animal Cracker Media Holding B.V., se sídlem 1075HP Amsterdam, Jan van Goyenkade 8, Nizozemské království;
  • příslušné orgány veřejné moci (např. orgány činné v trestním řízení, správci daně, příslušné soudy apod.) z důvodu plnění právní povinnosti;
  • našim externím konzultantům, auditorům nebo právním poradcům za účelem ochrany našich oprávněných zájmů; a
  • v nezbytně nutném rozsahu našim externím poskytovatelům služeb, zejména IT řešení.
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme jen v nezbytném rozsahu a v takové formě, která je nutná k dosažení daného účelu. 
S výše uvedenými zpracovateli vašich osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zajišťují alespoň stejně vysokou úroveň ochrany jako tyto Zásady zpracování. Někteří naši poskytovatelé služeb, kterým předáváme osobní údaje, mohou být usazeni ve státech mimo Evropský hospodářský prostor. V takových případech vždy zajišťujeme, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. Pokud neexistuje rozhodnutí evropských orgánů o odpovídající úrovni ochrany, používáme za tím účelem tzv. standardní smluvní doložky ve znění schváleném Evropskou komisí, které slouží k zajištění odpovídající úrovně ochrany.
5. Vaše práva jako subjektu údajů
Pokud uplatníte jakékoli vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 4 tohoto Oznámení o zpracování, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
Pokud si přejete uplatnit jakékoli z těchto vašich práv, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedený v článku 1 tohoto Oznámení o zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že za účelem řádného vyřízení vaší žádosti můžete být požádáni o poskytnutí dodatečných informací, na základě kterých budeme schopni vás bezpečně identifikovat a ověřit vaši identitu. Na vaši žádost odpovíme do jednoho (1) měsíce od obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve zvlášť složitých případech prodloužit o dva měsíce. 
5.1. Právo na informace. Máte právo kdykoli získat informace o účelu a prostředcích zpracování, kategoriích a zdroji osobních údajů, které zpracováváme, příjemcích a dobách uložení vašich osobních údajů a o vašich právech jakožto subjektu údajů. 
5.2. Právo na přístup. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, včetně práva na získání kopie vašich osobních údajů, které zpracováváme. 
5.3. Právo na přenositelnost. Vyhýbáme se automatizovanému zpracování vašich osobních údajů. Pokud bychom však vaše osobní údaje shromážděné na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi zpracovávali automatizovaně, máte právo na přenositelnost údajů, jež jste nám poskytli. Tyto údaje vám poskytneme ve formě zabezpečeného elektronického souboru, který je strojově čitelný, takže jej můžete uložit nebo zpřístupnit jiným poskytovatelům služeb. Také nám můžete poskytnout své údaje získané od jiných správců. Můžete nás také požádat o to, abychom vaše osobní údaje poskytli jinému správci – to však můžeme učinit jen tehdy, je-li toto předání technicky možné. Jelikož elektronický soubor obsahuje vaše osobní údaje, doporučujeme zajistit, že je tento dokument uložen na vašem zařízení bezpečně. 
5.4. Právo na opravu. Máme zájem na tom, aby osobní údaje, které o vás zpracováváme, byly aktuální. Z toho důvodu příležitostně, a vždy, když to vyžaduje zákon, vás žádáme o jejich kontrolu. Pokud však zjistíte, že některé údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu či doplnění, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktů. Zároveň můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost údajů ověřit. 
5.5. Právo na omezení zpracování. Máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to zejména, pokud popíráte přesnost, zákonnost nebo naši potřebu vaše údaje dál zpracovávat. V takovém případě omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných striktně vymezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat. 
5.6. Právo odvolat souhlas. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat bez uvedení důvodu. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás na této emailové adrese: webvogue@vogue.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
5.7. Právo na výmaz. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud je již nepotřebujeme (např. za účelem plnění zákonných povinností). Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon. 
5.8. Právo vznést námitku. Vždy, když je zpracování vašich osobních údajů založeno na ochraně našeho oprávněného zájmu, máte právo podat námitku proti takovému zpracování. Jsme povinni zohlednit a vzít na vědomí vaše zájmy a práva vyplývající z předpisů týkajících se o ochrany osobních údajů. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by nad vašimi zájmy a právy převážily, nebudeme vaše osobní údaje již dále zpracovávat. Pokud chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, kontaktujte nás na této emailové adrese: webvogue@vogue.cz
5.9. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, nebo se obrátit na příslušný soud.
6. Aktualizace Zásad zpracování
Průběžně můžeme naše Zásady zpracování upravovat či aktualizovat (zejména kvůli dodržení právních předpisů a praxe v oblasti ochrany osobních údajů). Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování se stanou účinnými po zveřejnění jejich aktualizované verze na internetových stránkách https://www.vogue.cz/ochrana-soukromi/
Tyto Zásady zpracování byly naposledy aktualizovány 25. května 2018.