„Taboo hoodie“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „Taboo hoodie“ (dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.
Pořadatelem a Organizátorem soutěže je společnost V24 Media s.r.o. se sídlem: Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2 zapsanou v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 286529 IČ: 06661394 DIČ: CZ 06661394 (dále jen „pořadatel“).
I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž bude probíhat v termínu od 25. 1. 2021 9:00 hod do 26. 1. 2021 23:59 hod včetně (dále jen a „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“).
II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE
II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý čtenář, který si předplatí Vogue Czechoslovakia a v době konání soutěže (tj. od 25. 1. 2021 do 26. 1. 2021) označí dalšího uživatele u soutěžního příspěvku na Instagramu @vogueczechoslovakia. 
II. 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenska s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
II. 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
II. 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.
III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI
III. 1. Čtenář se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:
a) Předplatí si Vogue CS a označí v komentáři pod soutěžním příspěvkem na instagramovém účtu Vogue Czechoslovakia v předem stanoveném čase soutěže dalšího uživatele. Odpovědí na soutěžní otázku zúčastněný souhlasí s pravidly soutěže.
b) Instagramový účet soutěžícího užitý k registraci do soutěže je otevřený, a tím přístupný ke kontaktování v případě výhry.
c) Sleduje Instagramový účet Vogue Czechoslovakia.
Účastníkem soutěže se čtenář stává označením dalšího uživatele v komentáři pod soutěžním příspěvkem v době konání soutěže.
Označením dalšího uživatele v komentáři pod soutěžním příspěvkem na instagramovém účtu Vogue Czechoslovakia uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.
III. 2. Čtenář se nemůže soutěže účastnit opakovaně.
IV. URČENÍ VÝHERCŮ
IV. 1. Po skončení soutěže bude na oficiálním instagramovém účtu Vogue CS vylosováno 10 (deset) výherců ze zaregistrovaných soutězících, a to za pomoci aplikace pro náhodné generování čísel.
IV. 2. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu na účet použitý k registraci do soutěže, aby poskytl organizátorovi své jméno, adresu, telefonní a mailový kontakt.
IV. 3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.
IV. 4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce.
IV. 5. V případě, že vybraný účastník soutěže nedodá požadované údaje v den losování, bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce.
Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
V. VÝHRY V SOUTĚŽI
V. 1. V soutěži je celkem 10 (deset) výher. Výhrou v soutěži je pro prvních 10 (deset) vylosovaných mikina s unikátním designem Vogue CS od značky H&M.
VI. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER
VI. 1. Losování výherce proběhne vždy po skončení jednotlivých soutěží. Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou neprodleně po losování prostřednictvím instagramového účtu Vogue Czechoslovakia s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži.
VI. 2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži, a to nejpozději do 23:59:00 v den losování a poskytnout organizátorovi soutěže požadované údaje. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců.
VI. 3. Výhry budou předány prostřednictvím České pošty nebo jiné dopravní společnosti nebo osobně dle domluvy s výhercem. Výhra bude účastníkovi odeslána/předána bez zbytečného prodlení.
VI. 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
VI. 5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
VI. 6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.
VI. 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
VI. 8. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.
VI. 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
VI. 10. V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.
VI. 11. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
VIII. 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
VIII. 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.
VIII. 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.vogue.cz
IX. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
IX. 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.
IX. 2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
IX. 3. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.
X. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
Vyplněním údajů v soutěžním emailu dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící:
a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů
pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem a zpracovatelem pořadatel. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail a pro marketingové účely, zejména pak zasílání newsletteru. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
b) Účastník soutěže má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel pořadatel a organizátor, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na pořadatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.
V Praze dne 25. 1. 2021