ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Soutěž o pobyt v Dubaji od cestovní kanceláře BlueStyle na Facebooku Vogue CS“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže
„Soutěž o pobyt v Dubaji od cestovní kanceláře Blue style na Facebooku Vogue CS“ (dále jen „soutěž“)
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost V24 Media s.r.o. se sídlem Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 286529 IČ: 06661394 DIČ: CZ 06661394 (dále jen „pořadatel“). Dodavatelem výhry je cestovní kancelář BlueStyle.
Účastné strany:
Pořadatel a organizátor
V24 Media s.r.o.
Masarykovo nábřeží 2018/10
120 00 Praha 2
Česká republika
IČO: 06661394
DIČ: CZ06661394
Dodavatel výhry
Blue Style a.s.
Jindřišská 873/27
110 00 Praha 
Česká republika
IČO: 25609688
DIČ: CZ25609688
I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
Soutěž bude probíhat v termínu od 19. 12. 2021 do 21.12. 2021 23:59:59 hodin včetně (dále jen a „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“).
II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE
II. 1. Soutěže se může zúčastnit každý čtenář, který v době konání soutěže (tj. od 19. 12. 2021 do 21. 12. 2021) správně odpoví v komentářích pod příspěvkem na soutěžní otázku uvedenou na Facebooku @vogueczechoslovakia. Soutěžní otázka bude položena v příspěvku zmiňujícím soutěž s BlueStyle. 
II. 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenska s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli,  anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
II. 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 
II. 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.
III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI 
III. 1. Čtenář se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:
a) odpoví na soutěžní otázku v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém účtu Vogue Czechoslovakia v předem stanoveném čase soutěže. Odpovědí na soutěžní otázku zúčastněný souhlasí s pravidly soutěže.
b) Facebookový účet soutěžícího užitý k registraci do soutěže je otevřený a tím přístupný ke kontaktování v případě výhry.
Účastníkem soutěže se čtenář stává zodpovězením soutěžních otázek v komentáři pod soutěžním příspěvkem v době konání soutěže.
Zodpovězením soutěžních otázkek v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém účtu Vogue Czechoslovakia uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.
III. 2. Čtenář se nemůže soutěže účastnit opakovaně.
IV. URČENÍ VÝHERCŮ 
IV. 1. Po skončení soutěže bude na oficiálním Facebookovém účtu VOGUE CS porotou vybrán jeden výherce ze všech zaregistrovaných soutěžících, a to za pomoci aplikace pro náhodné generování čísel. 
IV. 2. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku na účet použitý k registraci do soutěže, aby poskytl organizátorovi své jméno, adresu, telefonní a mailový kontakt. 
IV. 3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů. 
IV. 4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce. 
IV. 5. V případě, že vybraný účastník soutěže nedodá požadované údaje v den losování, bude dodatečným losováním vybrán 1 (jeden) náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
V. VÝHRY V SOUTĚŽI 
V. 1. V soutěži je celkem 1 (jedna) výhra. Výhrou v soutěži je zájezd pro 2 osoby od Cestovní Kanceláře BlueStyle do Hilton INN AL MINA 4* (Dubai) na 9 dní/7 nocí, se snídaní, včetně obousměrných letenek pro 2 osoby. Platnost pobytu je mimo období vánočních svátků a místních eventů. Čerpání zájezdu musí proběhnout s návratem do 31.3. 2022. Doručení výhry je zodpovědností Cestovní Kanceláře BlueStyle. Vogue Czechoslovakia ani společnost V24 Media s.r.o. nejsou povinny doručit výhru. Cestovní kancelář BlueStyle si vyhrazuje právo sama vybrat výherci závazné datum pro odlet a návrat z výherního pobytu, kontrétní let a leteckou společnost, která poskytne letenky. V případě, že výherce domluvený let nevyužije, nemá nárok na náhradu letenek, ani výherního pobytu. 
VI. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER
VI. 1. Losování výherce proběhne po skončení soutěže. Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou neprodleně po losování prostřednictvím Faceboookového účtu Vogue Czechoslovakia s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži. 
VI. 2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži, a to nejpozději do 23:59:00 v den losování a poskytnout organizátorovi soutěže požadované údaje. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců. 
VI. 3. Výhry budou předány cestovní kaceláří BlueStyle dle domluvy s výhercem. Výhra bude účastníkovi předána bez zbytečného prodlení. 
VI. 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. 
VI. 5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru.
VI. 6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže. 
VI. 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 
VI. 8. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže. 
VI. 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat. 
VI. 10. V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení. 
VI. 11. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 
VII. 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 
VII. 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. 
VII. 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.vogue.cz
VIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
VIII. 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže. 
VIII. 2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže. 
VIII. 3. Pořadatel Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.
IX. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL 
a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90ti dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem a zpracovatelem pořadatel. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
b) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail a pro marketingové účely, zejména pak zasílání newsletteru. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
c) Účastník soutěže má dále od 2. 10. 2020 práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel pořadatel a organizátor, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na pořadatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.
V Praze dne 17. 12. 2021