Obchodné podmienky predplatného 

Doménu www.vogue.cz vlastní spoločnosť V24 Media s r. o., Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2. Príjemcom platieb a tým, kto ručí za reklamácie, je spoločnosť SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 Horní Počernice. 
Obchodné podmienky predplatného spoločnosti SEND Předplatné s r. o., IČ 610 61 409, so sídlom Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka C 43044 (ďalej SEND Předplatné) 
Vybrané predplatné sa podľa zmluvných podmienok distribúcie medzi SEND Předplatné a príslušným vydavateľom prevádza na účet vydavateľa. Vydavateľ okamihom odoslania predplatného na jeho účet preberá prípadný záväzok vrátenia predplatného voči predplatiteľom. 
Predplatné sa zjednáva na dobu určitú. Predplatitelia automaticky dostávajú ponuku na predĺženie predplatného na ďalšie obdobie v dĺžke podľa poslednej prevedenej úhrady predplatného. Predplatiteľom, ktorí ukončia svoje predplatné prostredníctvom e-mailovej adresy send@send.cz alebo prostredníctvom telefónneho čísla 225 985 225, nebude zasielaná žiadna ponuka na predĺženie predplatného. V prípade, že predplatiteľ nebude reflektovať na ponuku predĺženia predplatného ani svoje predplatné neukončí, neuhradené tituly dostávať nebude a nevznikne tak ani žiadna pohľadávka spoločnosti SEND Předplatné voči predplatiteľovi. 
V prípade objednávky predplatného na SIPO treba na ukončenie predplatného predplatné odhlásiť s predstihom aspoň dvoch mesiacov, inak bude predplatné v systéme SIPO zúčtované. V takom prípade je možné predplatné vrátiť až po jeho prevedení zo strany Českej pošty na účet SEND Předplatné. 
Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote. Predplatiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o predplatnom bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie musí predplatiteľ oznámiť spoločnosti SEND Předplatné písomne alebo telefonicky takto: e- mailom na adresu send@send.cz , listom na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na číslo 225 985 225. Na odstúpenie predplatiteľ môže (ale nemusí) využiť tento formulár. Prijatie tohto formulára spoločnosť SEND Předplatné predplatiteľovi bez zbytočného odkladu potvrdí. Odstúpenie musí byť odoslané pred uplynutím hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v hore uvedenej dvojtýždňovej lehote vráti spoločnosť SEND Předplatné predplatiteľovi všetky platby, ktoré od neho dostala, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku predplatiteľom zvoleného spôsobu dodania iného než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný spoločnosťou SEND Předplatné). Pri odstúpení od zmluvy v hore uvedenej dvojtýždňovej lehote nevzniknú predplatiteľovi žiadne ďalšie náklady. Ak už predplatiteľ dostal objednané tituly, zašle ich spoločnosti SEND Předplatné do dvoch týždňov odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. Predplatné sa predplatiteľovi vráti po tom, ako SEND Předplatné dostane vrátené tituly alebo po tom, čo predplatiteľ preukáže, že tituly spoločnosti SEND Předplatné odoslal, podľa toho, čo nastane skôr. Priame náklady spojené s vrátením titulov nesie predplatiteľ. Predplatiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vrátených titulov iba v prípade, že ich hodnota bola znížená inak, než v dôsledku narábania s titulmi spôsobom, ktorý je nutný na oboznámenie sa s ich povahou a vlastnosťami. Ak predplatiteľ požiadal, aby služba predplatného bola poskytovaná už počas hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty na odstúpenie, uhradí spoločnosti SEND Předplatné pomernú časť predplatného za už poskytnutú časť služby, a nesie náklady spojené s vrátením titulov. 
Aj po uplynutí hore uvedenej dvojtýždňovej lehoty na odstúpenie má predplatiteľ právo kedykoľvek predčasne ukončiť svoje predplatné. V takom prípade je mu vrátená alikvotná časť nevyčerpaného predplatného, z ktorého sa odčítajú (1) náklady na odoslanie sumy peňazí a (2) rozdiel medzi cenou časopisu v predajnej sieti a cenou pre predplatiteľov za každý doručený časopis. Nevyčerpaná suma bude distribútorom vrátená do 20 dní od podania žiadosti predplatiteľom. V prípade, že predplatiteľ čerpal výhodu (bonus) vyplývajúci z ponuky predplatného, možno predplatné ukončiť len po vrátení nepoškodeného bonusu. V prípade, že bonus nie je možné vrátiť, predplatné dobehne do konca predplateného obdobia. Ak už bolo predplatné odoslané na účet vydavateľa, vracia ho predplatiteľovi vo všetkých prípadoch ukončenia zmluvy priamo vydavateľ. 
V prípade, že platca a odberateľ predplatného sa líšia, je predĺženie predplatného ponúknuté tomu, kto predplatné platil. V prípade, že tento predplatiteľ na ponuku predĺženia predplatného nereaguje, je spoločnosť SEND Předplatné oprávnená kontaktovať adresáta časopisu a ponúknuť predplatné priamo jemu. 
Bonusy k predplatnému sa odosielajú na základe pripísanej platby za predplatné, v prípade časovo obmedzených bonusov, voucherov či vstupeniek je potrebné uhradiť predplatné obratom po doručení platobného predpisu, aby boli včas dopravené adresátovi. Bonusy k predplatnému sa rozosielajú v závislosti od dodania vydavateľom, v prípade časovo neobmedzených bonusov hromadne do dvoch mesiacov od pripísania úhrady predplatného. 
Reklamácie dodávok titulov sa musia podávať okamžite po zistení nezrovnalostí, najneskôr však 
(1) pri týždenníkoch maximálne na 4 vydania spätne odo dňa, keď malo byť vykonané riadne dodanie posledného výtlačku, to znamená číslo, ktoré vyšlo ako posledné a 3 čísla spätne 
(2) u dvojtýždenníkov, mesačníkov a ostatných maximálne 2 výtlačky spätne odo dňa, keď malo byť vykonané riadne dodanie posledného výtlačku, to znamená číslo, ktoré vyšlo ako posledné a 1 číslo spätne. 
Reklamáciu chýb titulov (chýbajúce stránky, nekvalitná tlač a pod.) treba uplatniť bez zbytočného odkladu hneď potom, ako je možné ju pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od doručenia titulu predplatiteľovi. 
Reklamácie sa uplatňujú u SEND Předplatné písomne alebo telefonicky takto: e-mailom na adresu send@send.cz , listom na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na číslo 225 985 225. 
V prípade oprávnenej reklamácie má predplatiteľ nárok na nové doručenie riadne nedodaných výtlačkov. Ak nové doručenie nie je možné alebo ak to bude predplatiteľ požadovať, predĺži sa mu obdobie predplatenia úmerne k výške oprávnenej reklamácie. 
Snahou spoločnosti SEND Předplatné je maximálna spokojnosť všetkých jej zákazníkov. Ak i napriek tomu vznikne spor, predplatitelia ho môžu riešiť aj mimosúdne prostredníctvom ČOI na adrese https://adr.coi.cz/cs .